FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को रातो किताब

७९-८० 02/06/2023 - 12:58 PDF icon IMG_20230206_0001.pdf

रामाराेशन गाउँपालिका आ.ब. २०७७।०७८ बजेट तथा राताे किताब

७७/७८ 09/08/2020 - 14:45 PDF icon 001-converted (6).pdf

रामाराेशन गाउँपालिका आ.ब. २०७५।०७६ बजेट वक्तव्य

७५/७६ 07/21/2018 - 15:32 PDF icon रामारोशन गाउँपालिकाको प्रथम सभामा प्रस्तुत बजेट बक्तव्य २०७४।०७५.pdf

स्थानिय सरकारकाे बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जमा सम्बन्धि तालिम

७५/७६ 06/05/2018 - 16:06 PDF icon 1 Annual Planning and Budgeting 074918.pdf, PDF icon १ योजनाको अबधारणा.pdf, PDF icon २-३ स्थानीयस्तरको योजना तर्जुमा, श्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण + अभ्यास - २.pdf, PDF icon ४ बस्तिस्तरमा योजना छनौट, वडा तहमा प्राथमिकिकरण‌ ‌तथा ‌अभ्यास.pdf, PDF icon ५ कार्यपालिकाका समितिहरुमा छलफल तथा अभ्यास.pdf, PDF icon ६ बजेट तर्जुमा फारमहरुको अभ्यास.pdf, PDF icon ७ योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन.pdf